LG G Series

LGGlass/LCD
G3$80
G4$65
G5$70
G6$110
G7$190

LG Stylo Series

LGGlass/LCD
Stylo 1 LS 770$99
Stylo 2 LS 775$99
Stylo 2 Plus K550$95
Stylo 3 LS 777$80
Stylo 3 Plus TP450$90
Stylo 4$90

LG K/V Series

LGGlass/LCD
K7$49
K10$88
K20$75
K30$69
Aristo 1$45
Aristo 2$45
V10$70
V20$90
V30$199